Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ     
         ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣ
 30-11-2017
                             
                                  Το Δ.Σ. του Σωματείου της <Αμαρυσίας Εστίας> αποφάσισε στη 
                                  συνεδρίασή του της  3ης Νοεμβρίου 2017 ( ΠΡΑΞΗ 65η) και σύμ-
                                  φωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού του να καλέσει τα μέλη 
                                  του στις 30 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 στα Γρα-
                                  φεία του, Μ.Αλεξάνδρου  & Πλαταιών 52 Μαρούσι,σε Ετήσια Τακτι-
                                  κή Γεν. Συνέλευση με θέματα ημερησίας διάταξης:
                                             1) Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
                                             2)Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ.
                                             3)Οικονομικός απολογισμός 2017 (μέχρι 30-11-2017)
                                             4)Οικονομικός προυπολογισμός 2018
                                             5)Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 2018
                                             6)Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
                                             7)Έγκριση ή μη του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟ-
                                               ΛΟΓΙΣΜΟΥ του Δ.Σ.και απαλλαγή των ευθυνών του.
                                  Σύμφωνα με την απόφαση της επαναληπτικής συνεδρίασης της 6ης
                                  Νοεμβρίου 2017 (Πράξη 67) θα προταθεί στη Γεν.Συνέλευση η δια-
                                  γραφή μελών που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους σύμ-
                                  φωνα με το άρθρο 6 (Υποχρεώσεις Μελών) του Καταστατικού του 
                                  Σωματείου.
                                  Ενδέχεται να γίνει σύντομη ενημέρωση από την πρόεδρο για την 
                                  πορεία θεμάτων που τυχόν θα προκύψουν το τελευταίο διάστημα
                                  πριν από τη διεξαγωγή της Γεν. Συνέλευσης.
                                      Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την 
                                  Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
                                      
                                     Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ .        

                                  
                                                           Για το Δ.Σ. 
                                               Η Πρόεδρος               Η Γεν.Γραμματέας
                                           Κοντοπούλου Σοφία             Ζακυνθινάκη Θεοδοσία             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου